Sydsveriges förening för
kunskapsutbyte inom miljörätt.

EVENT / den 5 oktober 2022 09.00-15.00
Vattendagen
Resiliens i en föränderlig omvärld – Vatteneffektivisering i Skånska livsmedelsrelaterade företag

Välkomna på en dag med inspirationsföredrag med chans att nätverka och diskutera vattnets framtid och vatteneffektivisering inom det skånska livsmedelssystemet.

I en tid av klimatanpassning och försörjningsbrist är vatten en resurs som är viktigare än någonsin. Det krävs samverkan, kunskapsdelning och vägledning för företag inom livsmedelssektorn ska anta utmaningarna för minskad sårbarhet och större resiliens. Med innovation och affärsutveckling kan vi samla handlingskraft för bättre hushållning med vatten. Och minska ogynnsamma följder av vattenbrist för människors hälsa, miljö och ekonomisk verksamhet. Syftet med dagen är att lyfta hur vi kan förvalta vår livsviktiga resurs och skapa ett resilient system. Med omvärldsbevakning och forskning tillsammans med goda exempel och innovationer vill vi skapa nya samarbeten och momentum till en hållbar och långsiktig förvaltning av vatten.

Eventet, som är ett samarrangemang mellan Sydsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Miljörättsföreningen, Länsstyrelsen Skåne och Krinova, riktar sig till entreprenörer, företag, organisationer, offentlig sektor, studenter och forskare som intresserar sig för vattenfrågans framtid och vikt inom livsmedelssektorn.

Sista anmälningsdagen den 28 september 2022.

Anmälan och mer info hittar ni på denna länk https://handelskammaren.com/evenemang/vattendagen-2022/
EVENT / Den 21 juni kl. 11.30-13.00
Föredrag om miljöprövningsutredningen
Föreningen har nöjet att bjuda in till föredrag om den s.k. Miljöprövningsutredningen Dir. M2020:86 med tilläggsdirektiv Dir. 2021:57. Föredragshållaren är Peter Ardö, som regeringen utsett som särskild utredare. Peter Ardö arbetar som chefsrådman på Mark- och miljödomstolen i Växjö. Mer information om föredraget kommer att hållas digitalt eller fysiskt, och i så fall var, kommer att komma ut inom kort.

Regeringen beslutade i augusti 2020 genom Dir. M2020:86 att en särskild utredare ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på de ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Syftet är att genom horisontella förändringar i miljöprövningen underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs. Utredningen skulle redovisas senast den 15 december 2021. I uppdraget skulle utredaren bl.a.:

- bedöma om tillämpningsområdet för att tillståndspröva ändringar och anmäla ändringar som bidrar till minskad miljöpåverkan för befintliga verksamheter kan utvidgas och,
om det bedöms möjligt och lämpligt, föreslå de ändringar som krävs för att åstadkomma ett sådant ”grönt spår”,
- bedöma om ett anmälningsförfarande under vissa förutsättningar kan ersätta tillståndsförfarandet då en verksamhet eller ändring i verksamhet
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och
- utvärdera vissa aspekter av miljöprövningsdelegationernas roll och organisation, till exempel frågor om processledning och om det är
ändamålsenligt att koncentrera prövningen av vissa typer av ärenden till ett mindre antal miljöprövningsdelegationer.

Utredaren får även föreslå andra förändringar i nuvarande miljöprövningssystem som bidrar till en grön omställning genom mer förutsägbara och effektivare prövningsprocesser, som kortar den samlade prövningstiden och minskar administrationen samtidigt som nuvarande miljöskyddsnivå bibehålls. Sådana förslag ska dock inte avse mark- och miljödomstolarnas organisation eller handläggning av mål eller ärenden i dessa domstolar.

Den 22 juli 2021 beslutade regeringen att kommittédirektivet M2020:86 skulle utökas och att utredaren dessutom fick i uppdrag att:

- Utreda om det behövs ändringar i miljöbalken avseende regleringenav domstolarnas handläggning.
- Föreslå de förändringar i regleringen om domstolarnas handläggning som behövs för en effektivare prövning vid mark- och
miljödomstolarna.
- Utreda om det bör införas ett begränsat förtursförfarande för mål och ärenden om tillstånd som innebär en omställning för en
miljöfarlig verksamhet som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå målen i det klimatpolitiska ramverket för minskade utsläpp av
växthusgaser.
- Föreslå hur ett sådant förtursförfarande skulle kunna vara utformat samt vilka författningsändringar och andra åtgärder som behövs, om
det bedöms lämpligt med hänsyn till rättssäkerhet, effektivitet och handläggningstider för instansens övriga ärende- eller måltyper
- Utreda hur tidsbegränsning av tillstånd och omprövning av tillstånd och villkor skulle kunna bli effektiva och verkningsfulla medel för att
säkerställa att verksamheter och åtgärder bedrivs med moderna miljövillkor i syfte att nå miljö- och klimatmålen.
- Föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att tidsbegränsning av tillstånd och omprövning av tillstånd och
villkor ska kunna användas för att säkerställa att verksamheter och åtgärder bedrivs med moderna miljövillkor i syfte att nå miljö- och
klimatmålen.

Förslagen ska vara förenliga med ambitionen om en snabb, enkel och förutsägbar prövningsprocess.

Utredningstiden förlängdes och ska nu redovisas i juni 2022.

Missa inte denna möjlighet att få information om vad utredningen har kommit fram till.

Ni kan läsa kommittédirektiven här
https://www.regeringen.se/4a4bbe/contentassets/ea3a4b77147140b8b853761f61f42d1c/en-modern-och-effektiv-miljoprovning-dir.-202086
https://www.regeringen.se/4a1eb7/contentassets/ef087b2d2374448889f8dc6520581d0f/tillaggsdirektiv-till-miljoprovningsutredningen-m-2020-06-dir.-2021-57.pdf

DET SENASTE EVENTET
Webbinarium: riksintressen enligt miljöbalken
Den 9 september höll Sydsvenska Miljörättsföreningen ett "välbesökt" webbinarium om tillämpningen av riksintressen enligt miljöbalken. Idag täcks Sveriges land- och vattenyta till 55 % av olika riksintressen och får därmed av naturliga skäl ofta en mer eller mindre central roll i tillståndsprövningar. Men hur ser egentligen systematiken ut och hur ska riksintressen tillämpas i praktiken? Detta talade Rickard Olsen, bolagsjurist på BayWa r.e. Scandinavia, och Jakob Ekesbo, advokat på Setterwalls advokatbyrå, om. De guidade alla deltagare genom miljöbalkens systematik om riksintressen och vilka problem som har identifierats med utpekandet av olika riksintressen, hur rättspraxis har hanterat kolliderande riksintressen. Vi fick även några exempel från verkligheten.
Presentations-PDF
Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)