Styrelsen

Sydsvenska Miljörättsföreningen grundades år 2014. Föreningens främsta syfte är att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna samt skapa nya kontaktytor mellan kollegor inom olika delar av miljöbranschen. Sydsvenska Miljörättsföreningen ska ideellt verka för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om aktuella miljörättsliga frågor eller därmed sammankopplade frågor. Föreningen riktar sig främst till personer som är verksamma i Sydsverige med intresse för området från olika yrkesmässiga utgångspunkter. Föreningen ska för detta ändamål bland annat anordna sammankomster för sina medlemmar med föredrag, studiebesök, workshops eller dylika aktiviteter. Föreningen ska även främja samarbete med andra svenska och utländska organisationer med liknande ändamål.

Elisabeth Werner

Styrelseordförande

Elisabeth Werner är grundare av Sydsvenska Miljörättsföreningen. Elisabeth är advokat på Advokatfirman Delphi och arbetar med miljö- och fastighetsrätt. Elisabeth utvecklade tidigt i hennes karriär ett intresse för miljörätten. Hon har breddat sin arbetslivserfarenhet genom att ha varit på dåvarande Miljödomstolen i Vänersborg, advokatbyrå och Skanska Sverige AB.

Rickard Olsen

Styrelseledamot

Rickard Olsen, jurist och projektledare, verksam för BayWa – r.e. Scandinavia sedan 2016. Rickard har sedan dess arbetat med tillstånd- och avtalsfrågor kopplade till förnyelsebar energi. Arbetet omfattar allt från att lokalisera lämpliga områden till att få miljötillstånd till att byggnationen blir klar. Han har tidigare arbetat för lantmäteriet med lagfart- och inteckningsfrågor.

Therese Eklund

Styrelseledamot

Therese Eklund arbetar som uppdragsledare och vattenspecialist på Sweco. Främst arbetar hon med tillståndsärenden (industri, vägplan, vatten, områdesskydd) samt recipientbedömningar, bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer, ekotoxikologiska bedömningar m.m. Therese har tidigare arbetslivserfarenhet som bland annat vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne, kommun och konsultföretag.

Mats Åkesson

Styrelseledamot

Mats Åkesson är regionchef på Sweco Environment sedan 2010. Han är utbildad geolog med erfarenhet från entreprenadbranschen (brunnsborrning) och Länsstyrelsen i Skåne län med ansvar för bl.a. vattenverksamheter, materialtäkter och vattenskyddsområden.

Linda Rosqvist

Styrelseledamot

Linda Rosqvist är ekotoxikolog och arbetar som konsult inom miljö och Seveso. Lindas huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med frågor kopplade till Sevesolagstiftningen samt att som senior uppdragsledare projektleda tillståndsärende för industri. Arbetet inkluderar utöver projektledning även att ta fram miljökonsekvensbedömningar, tekniska beskrivningar, riskbedömningar, säkerhetsrapporter med mera. Linda arbetade tidigare på Länsstyrelsen Skåne med tillsyn och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet.

Jonas Söderstjerna

Styrelseledamot

Jonas Söderstjerna arbetar som advokat på Advokatfirman Söderstjerna. Jonas huvudsakliga område är miljörätt och speciell fastighetsrätt. Han har även bakgrund från annan byrå och Länsstyrelsen Skåne.

Jakob Ekesbo

Styrelseledamot

Jakob Ekesbo – jobbar som advokat på Setterwalls advokatbyrå med miljörätt. Särskilt inriktad på frågor som rör förorenad mark och tillståndsprövningar.

Tove Andersson

Styrelseledamot

Tove Andersson, advokat och delägare, verksam vid Setterwalls Advokatbyrå sedan 2017. Tove har sedan 2003 arbetat med rådgivning avseende miljö- och energirätt. Arbetet omfattar allt från miljötillståndsprocesser inom olika branscher till miljö- och energirätt i transaktioner. Hon var tidigare verksam vid Wistrand Advokatbyrå och har även genomfört tingstjänstgöring vid Mölndals tingsrätt.

Charlott Stenberg

Styrelsesuppleant

Charlott Stenberg är utbildad marinbiolog och journalist och arbetar nu med prövning och tillsyn av vattenverksamhet på Länsstyrelsen Skåne. Hon inledde karriären med att arbeta 17 år på Fiskeriverket och är specialiserad på hajar, muddring/dumpning och prövning av storskaliga marina exploateringar.

Anna Andersson

Styrelsesuppleant

Anna Andersson arbetar som miljöstrateg på Sysav. Hennes huvudsakliga arbetsområde rör miljötillståndsfrågor och lagbevakning inom miljöområdet. Anna har ansvarat för eller har medverkat i de flesta större tillståndsprövningar inom bolaget de senaste 15 åren. Hon ansvarar också för den långsiktiga planeringen kring anläggningarnas miljötillstånd och även arbetssätten kring lagbevakning och lagefterlevnadskontroll inom miljöområdet. Anna är utbildad civilingenjör inom Väg- och Vatten.

Copyright © 2019 Sydsvenska Miljörättsföreningen

E-mail: admin@sydsvenskamiljorattsforeningen.se
|
Stortorget 23, Box 4501, 203 20 Malmö

c/o Jakob Ekesbo, Setterwalls Advokatbyrå
|
Orgnr: 802491-1797 Bankgiro: 583-4841
|
Personuppgiftshantering (GDPR)